Voor 22:00u besteld, morgen in huis • Gratis bezorgen boven €50 • Discreet verpakt en bezorgd

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot
stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaaleconomische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 – Definities
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor
de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang
tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Royal-Romance
Vestigings- en bezoekadres:
Wijk aan Zeeërweg 176
1972 NW IJmuiden
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 577 165 32
Bereikbaarheid:
Maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 21:00 uur
E-mailadres: info@royal-romance.nl
KvK-nummer: 34206992
Btw-identificatienummer: NL813326709B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud
die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem
niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt
de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit
hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de
ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
o de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
o de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen
van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
of
o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om
te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering
is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.
Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling
of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met
een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend
via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te
Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop
de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie
te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument
binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen
uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe
bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van
vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2404/thuiswinkel).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie
Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het
bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit
bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per
bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de
vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn
vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org,
waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter
voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan:
Royal-Romance
Vijverweg 1
1951 MS Velsen-Noord
Nederland
E-mail: info@royal-romance.nl
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Klantnummer
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Thuiswinkel
Koopovereenkomst
Nadat u een bestelling telefonisch, schriftelijk, per fax of via internet aan ons hebt doorgegeven, is de
koopovereenkomst een feit. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen niet uit te voeren, dan wel
voorwaarden daaraan te verbinden. Bij uw bestelling via internet behouden wij ons het recht voor bij iedere
bestelling bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.
Indien uit de creditscore bij een telefonische bestelling een vooruitbetaling noodzakelijk blijkt te zijn, dan is het
mogelijk dat Royal Romance u voor het plaatsen van uw bestelling verwijst naar onze internetsite www.royalromance.nl zodat u
uw betaling via Ideal, Paypal of Credit Card kan voldoen.
Levering
Uw pakket wordt aangeboden door DHL-Parcel op het door u opgegeven adres. Leveringen door DHL-Parcel
vinden plaats op van dinsdag t/m zaterdag met uitzondering van feestdagen.
Besteldag Bezorgdag Dagbezorging Avondbezorging
Maandag Dinsdag 11:00 – 18:00 18:00 – 21:00
Dinsdag Woensdag 11:00 – 18:00 18:00 – 21:00
Woensdag Donderdag 11:00 – 18:00 18:00 – 21:00
Donderdag Vrijdag 11:00 – 18:00 –
Vrijdag Zaterdag 09:00 – 15:00 –
Zaterdag Dinsdag 11:00 – 18:00 18:00 – 21:00
Zondag Dinsdag 11:00 – 18:00 18:00 – 21:00
Wij streven ernaar dat bestellingen die op werkdagen voor 20:00 binnenkomen, nog dezelfde dag worden
verzonden. De bestelling wordt dan de volgende dag door DHL-Parcel afgeleverd volgens het hierboven
vermelde schema. Bestelt u in het weekend, hou dan ook rekening met de leverdagen van DHL-Parcel zoals
hierboven vermeld.
Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn of indien wij, zoals vermeld bij Koopovereenkomst of zoals
beschreven in Artikel 5 lid 4 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel, ons het recht behouden een bestelling
niet uit te voeren of voorwaarden daaraan te verbinden, is deze levertermijn niet haalbaar.
Het is ook mogelijk om gelijk bij het bestellen een bezorgadres op te geven of te kiezen voor een een DHL
Parcelshop waar u uw pakje kan afhalen.
Laat u uw pakje afleveren op een postbusadres dan moet u rekening houden met een levertijd van minimaal 5
tot 7 werkdagen.
Priority service
Als u kiest voor priority service, dan wordt uw bestelling bij voorrang behandeld en aangeboden voor
verzending. Als de artikelen niet voorradig zijn, worden deze kosten u uiteraard niet aangerekend. De kosten
voor priority service bedragen € 0,99 per bestelling. Geef bij uw bestelling (telefonisch, schriftelijk of via
internet) aan of u al dan niet kiest voor priority service.
Bijdrage verzendkosten
Om uw pakje naar uw adres te versturen, bieden wij dit op uw naam en voor uw rekening voor verzending aan.
Voor € 5,99 (verpakkings-, handlings- en portokosten) wordt dit pakje veilig bij u thuis bezorgd. Voor een online
bestelling wordt € 2,95 aan verzendkosten gerekend.
Deze kosten staan vermeld op uw factuur.
Betaalwijze
Het door u verschuldigde bedrag kan op de volgende manieren worden voldaan:
U betaalt achteraf via ons unieke Automatisch Betaalplan (A.B.P.). Betaalgemak zoals het voor u het beste
uitkomt. Betaalt u met het Automatische Betaalplan dan rekenen wij momenteel € 2,00 aan kosten voor het
betalingsverkeer. In geval dat de automatische incasso gestorneerd wordt (dit kan tot 56 kalenderdagen na
afschrijving) brengen wij u tevens € 0,50 bankkosten in rekening.
Per acceptgiro: De termijn dient voldaan te worden binnen 14 dagen met de acceptgiro die bijgesloten wordt
in uw pakje. Bij deze keuze van betaling met acceptgiro dient u er rekening mee te houden, dat wij de door de
bank in rekening gebrachte kosten voor het betalingsverkeer aan u doorberekenen. Momenteel bedragen deze
kosten € 2,00.
Via creditcard (voor uw onlinebestelling): Betalen met creditcard is een eenvoudige en veilige manier om
aankopen te doen. U kunt alle kaarten met VISA- of MasterCardsymbool gebruiken. Bij betaling met
VISA/Master Card behoudt Royal Romance zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende
bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn.
Via Ideal (voor uw onlinebestelling): Betaal uw bestelling gemakkelijk met Ideal via uw vertrouwde
internetbetaalomgeving. Bovendien is het veilig omdat u de betaling moet bevestigen met uw elektronische
handtekening.
Via Paypal (voor uw onlinebestelling): PayPal is een online betaalmethode waarmee u makkelijk en veilig
online betalingen kunt doen en ontvangen.
PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en
fraudepreventiesystemen. Uw bank-of creditcardgegevens worden alleen door PayPal opgeslagen. Daarom is
het bij aankopen met Paypal niet nodig bij iedere transactie opnieuw uw gegevens via internet te verzenden.
Dit maakt betalen via PayPal extra veilig. Daarnaast maakt dit systeem betalen extra eenvoudig: u betaalt met
slechts een paar klikken omdat uw kaartgegevens gekoppeld zijn aan uw account – en u deze gegevens dus niet
iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.
Maak gratis een PayPal-account aan en koppel deze aan uw bankrekening of creditkaart. Dan wordt winkelen
bij Royal Romance nog eenvoudiger. U kunt meer informatie vinden over PayPal op hun website
Verleidingsbon: Het tegoed van de Verleidingsbon kan voor meerdere bestellingen gebruikt worden, zolang de
bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet is verstreken. Ook kunt u meerdere Verleidingsbonnen per
bestelling gebruiken. Is het bedrag van uw Verleidingsbon niet toereikend om uw orderbedrag te voldoen dan
kunt u het restant betalen met Ideal, Creditcard of Paypal.
Overige productkenmerken van de Verleidingsbon kunt u lezen bij “product kenmerken Verleidingsbon”.
Nationale Verwen Cadeaubon: Het tegoed van uw Nationale Verwen Cadeaubon kan voor meerdere
bestellingen gebruikt worden, zolang de bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet is verstreken. Ook
kunt u meerdere Nationale Verwen Cadeaubon per bestelling gebruiken. Is het bedrag van uw Nationale
Verwen Cadeaubon niet toereikend om uw orderbedrag te voldoen dan kunt u het restant betalen met Ideal,
Creditcard of Paypal.
In gebreke blijven
De aan u geleverde goederen blijven eigendom van Royal Romance totdat u de volledige koopprijs heeft voldaan. U dient
deze te hebben voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar mocht u achter gaan lopen met betalen dan hebben wij
het recht om u, zoals omschreven in Artikel 15 lid 4 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel, na
aangemaand te zijn, kosten in rekening te brengen conform WIK 14 dagen na die ingebrekestelling.
Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,- 15 % € 40,00 € 375,00
Over de volgende € 2.500,- (tot €
5.000,-)
10 % € 625,00
Over de volgende € 5.000,- (tot
€10.000,-)
5 % € 875,00
Over de volgende €190.000,- (tot €
200.000,-)
1 % € 2775,00
Boven de € 200.000,- 0,5 % € 6.775,00
Tevens bent u een rentevergoeding van 1,95% per maand verschuldigd over het volledige openstaande saldo.
Als Royal-Romance de vordering wegens niet-betaling over moet dragen aan een incassobureau, wordt het orderbedrag
(opgehoogd met de rentevergoeding) bij overdracht door het incassobureau verhoogd conform bovenstaande
tabel met een minimum van € 40,00. Tevens wordt dan het totale openstaande bedrag in rechte opeisbaar.
Het totale openstaande bedrag wordt eveneens direct opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie
hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze beslist niet zou hebben gekregen als u aan
ons de juiste informatie had verstrekt.
* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Retourneren
U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen zoals omschreven
in artikel 6 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel. Uiteraard mag u de door u bestelde artikelen eerst
beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Conform artikel 10 lid 8 van de algemene voorwaarden
Thuiswinkel gelden als uitzondering op dit retourrecht: slips, kousen en sexy speeltjes die om begrijpelijke
hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking en/of verzegeling is verbroken.
De Verleidingsbon en artikelen die wij hebben laten maken volgens uw specificaties (gepersonaliseerde
artikelen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht conform artikel 10 lid 6 van de algemene voorwaarden
Thuiswinkel daar deze persoonlijk zijn van aard. Producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken kunnen ook niet geretourneerd worden.
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons door middel van een eenduidige,
ondubbelzinnige verklaring, zoals een brief per post of e-mail te informeren. U kunt daarbij gebruikt maken het
formulier voor herroeping. U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende formulier
samen met uw bestelling binnen de termijn voor herroeping aan ons te retourneren.
Het formulier voor herroeping kunt u sturen naar:
Royal-Romance
Wijk aan Zeeërweg 176
1972 NW IJmuiden
Nederland
E-mail: info@royal-romance.nl
Wij crediteren geen facturen van gebruikte of beschadigde artikelen. Royal-Romance behoudt zich het recht voor de
creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan. Je bent alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
In geval van overdadige retourzending heeft Royal Romance het recht om toekomstige bestellingen te weigeren, dan wel
voorwaarden daaraan te verbinden.
Mocht een artikel technisch defect zijn, kijk dan bij Garantie of neem contact op met onze klantenservice.
Alle retouren kunt u gratis afgeven bij een DHL-servicepoint onder vermelding van retour PPO. Voor een adres
in uw buurt gaat u naar www.dhlservicepoint.nl. Het retourartikel verpakt u goed met een duidelijke opgave
van reden van retourzending. Maak voor het invullen van uw gegevens uitsluitend gebruik van het aan uw
factuur gehechte retourformulier en het formulier voor uw herroeping. Bewaar zorgvuldig uw retourbewijs dat
u ontvangt bij afgifte van uw pakket. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrook als bewijsstuk.
Als u de gehele bestelling retourneert, worden de in rekening gebrachte verzendkosten gecorrigeerd. Behoud u
een deel dan blijven de verzendkosten zoals omschreven in Bijdrage verzendkosten gewoon gelden.
Wilt u een artikel omruilen voor een andere kleur of maat, dan worden er niet opnieuw verzendkosten in
rekening gebracht. U moet deze omruiling wel binnen 14 dagen na uw retourzending aan ons kenbaar maken.
Plaatst u een nieuwe bestelling dan brengen wij de normale bijdrage van de verzendkosten in rekening zoals
deze zijn omschreven in Bijdrage verzendkosten.
Indien u een bestelling heeft gedaan en al heeft betaald, zal Royal Romance het door u betaalde bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. De terugbetaling kan
door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terug ontvangen of (in geval van
dispuut) totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt.
Indien u heeft betaald via ons automatisch betaalplan (automatisch incasso), dan kunt u het bedrag zelf
terugvorderen via uw bank of uw internetbankieren. Dit kan tot 56 kalenderdagen na de automatische incasso.
Het bedrag staat doorgaans binnen twee werkdagen terug op uw rekening.
Indien u artikelen retourneert waarop een actie-,kortings-, of vouchercode van toepassing was, wordt deze
actie-,kortings-, of vouchercode naar evenredigheid van uw retourzending terug als tegoed voor u genoteerd.
Zodra de retourzending bij ons is verwerkt, krijgt u een e-mail met uw nieuwe, persoonlijke kortingscode. Bij
een volgende bestelling moet u alleen uw persoonlijke code invullen in het vak “actie-, korting- of
vouchercode”. Vervolgens wordt de korting automatisch in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw
nieuwe order.
De uitgebreide voorwaarden voor actie-, kortings-, of vouchercodes kunt u nalezen in “overig verkregen actie-,
kortings-, of vouchercodes.”
Indien u toch retourneert via ons postbus- of antwoordnummer zullen wij u € 9,25 in rekening moeten
brengen. Dit zijn namelijk de kosten die ons worden aangerekend en deze berekenen wij aan u door.
Verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes
Iedere verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes is voorzien van een uniek nummer of tekstcode die een
bepaalde waarde vertegenwoordigt.
Voor elektronische actie-, kortings-, of vouchercodes die bestaan uit een nummer geldt in veel gevallen dat
deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar deze betreffende actie-, kortings-, of
vouchercodes zijn verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze actie-, kortings-, of
vouchercodes. De actie-, kortings-, of vouchercode kan niet op of via een ander e-mailadres worden
ingewisseld. Iedere actie-, kortings-, of vouchercode is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de
vervaldatum kan de actie-, kortings-, of vouchercode niet meer worden gebruikt. Actie-, kortings-, of
vouchercodes kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt. Tenzij anders staat vermeld, geldt
voor iedere actie-, kortings-, of vouchercodes dat deze per persoon en per (e-mail)adres slechts éénmalig kan
worden gebruikt. Per klant, per adres mogen twee actie-, kortings-, of vouchercodes worden genoteerd in een
periode van zes maanden.
Het tegoed van actie-, kortings-, of vouchercodes moet in één keer worden besteed en u kunt slechts één actie-
, kortings-, of vouchercodes per bestelling gebruiken. Indien een actie-, kortings-, of vouchercodes wordt
gebruikt voor producten waarvan de prijs onder de waarde van de actie-, kortings-, of vouchercodes ligt,
vervalt de waarde die onbenut blijft. Deze wordt dus niet meer opnieuw uitgegeven. Actie-, kortings-, of
vouchercodes zijn niet inwisselbaar voor geld en u kunt met een actie-, kortings-, of vouchercodes geen korting
krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende actie-, kortings-, of vouchercodes
geldt. Deze zijn dan nader omschreven in de uitingen waarin de actie-, kortings-, of vouchercode is
opgenomen. Elektronische actie-, kortings-, of vouchercodes worden éénmalig verstrekt. In geval van diefstal
of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails. Het is niet
toegestaan actie-, kortings-, of vouchercodes te wijzigen of te vervalsen. Iedere (poging tot) fraude of andere
niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van actie-, kortings-, of
vouchercodes wordt ontzegd.
Leeftijd
Wilt u bestellen (telefonisch, schriftelijk of via internet) bij Royal Romance dan moet u minimaal 18 jaar zijn.
Klachten
Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent. Desondanks kan het voorkomen dat Royal-Romance en/of de door u bestelde
artikelen niet voldoen aan uw verwachtingen. Neem dan contact op met onze klantenservice of zie onze
klachtenprocedure , dan doen wij ons best om een passende oplossing te vinden.
Je kunt je klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door
de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.
Garantie
Royal-Romance garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door Royal-Romance geleverde artikelen, conform de
aangeboden specificaties. Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop door u als
koper in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan. De op de factuur vermelde dagtekening geldt
als ingangsdatum voor de garantie.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:
-Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
-Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
-Bij normale slijtage
Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening
Mocht een artikel toch defect zijn of u het door u besteld artikel functioneert niet/niet goed, dan kunt u
contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.
Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het
garantieformulier naar ons op. Defecte retouren zonder garantieformulier of een niet volledig ingevuld
garantieformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour
gezonden.
Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Royal-Romance. De gegevens die u ons doorgeeft worden
door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van
verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer,
evenals voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. U beschikt uiteraard over het recht van
toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailingen meer van ons te ontvangen, dan kunt u
ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden,
dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.
Voor een meer uitgebreidere informatie zie ons privacybeleid.
Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Royal-Romance
heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen conform de algemene voorwaarden van
de Thuiswinkel. Royal-Romance behoudt zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot – of een wijziging
aanbrengen in – de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, deze door te belasten.